21/05/2018 -  | Đăng Nhập
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tổ chức - Đào tạo bồi dưỡng

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTD.AP ngày 06/9/2017 về việc xét tuyển – thi tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú năm học 2017 – 2018. Hội đồng tuyển dụng nhắc các thi sinh danh sách, thời gian và địa điểm đối với thí sinh kiểm tra phỏng vấn như sau:
[1] 2 3 Tiếp