28/07/2017 -  | Đăng Nhập
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tổ chức - Đào tạo bồi dưỡng

Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú hướng dẫn công tác luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2017-2018 như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-PGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc tổ chức xét tuyển bổ sung giáo viên mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện An Phú đã được Ủy ban nhân dân huyện An Phú phê duyệt, Hội đồng xét tuyển (HĐXT) viên chức ngành GDĐT huyện An Phú thông báo điều chỉnh ngày nhận hồ sơ xét tuyển như sau:
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non ngành giáo dục và đào tạo huyện An Phú năm học 2016-2017.
Tài liệu và những vấn đề cần nghiên cứu trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2014 - 2015 của Sở GDĐT An Giang
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về “Thống kê, danh sách đăng ký tuyển dụng” năm học 2014 - 2015 (tính đến hết ngày 12/07/2014)
Căn cứ Thông báo số 129/TB-SGDĐT ngày 07/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 571/SGDĐT-TCCB ngày 18/4/2014 về việc thực hiện chế dộ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ phụ trách kế toán.
Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TG ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đối với các đơn vị trường học trực thuộc như sau:
Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-SGDĐT ngày 01/8/2013 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức cán bộ và đào tạo bồi dưỡng năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ và đào tạo bồi dưỡng năm học 2013-2014 như sau:
[1] 2 Tiếp