24/09/2017 -  | Đăng Nhập
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tổ chức - Đào tạo bồi dưỡng

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTD.AP ngày 06/9/2017 về việc xét tuyển – thi tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú năm học 2017 – 2018. Hội đồng tuyển dụng nhắc các thi sinh danh sách, thời gian và địa điểm đối với thí sinh kiểm tra phỏng vấn như sau:
Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú hướng dẫn công tác luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2017-2018 như sau:
[1] 2 3 Tiếp