26/05/2018 -  | Đăng Nhập
 Thư viện - Thiết bị
Đóng

Thư viện - Thiết bị - CNTT

Căn cứ Thông báo số 46/TB-SGDĐT ngày 15/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Kết quả như sau:
Được sự chấp thuận của UBND huyện, Phòng GDĐT An Phú tổ chức Hội thi "Sáng tạo và tự làm TBDH" cấp huyện từ ngày 26/01/2015 đến hết ngày 02/02/2015 tại Hội trường Mầm non An Phú.
Phòng GDĐT An Phú tổ chức Hội thi "Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi" cấp huyện năm học 2013-2014 từ ngày 15/3/2014 đến ngày 19/3/2014, kết quả như sau:
Phòng GDĐT An PHú đã tổ chức Hội thi "Sáng tạo và tự làm TBDH" cấp huyện năm học 2013-2014, kết quả như sau:
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức Hội thi “Sáng tạo và tự làm thiết bị dạy học (TBDH)” cấp huyện như sau:
Căn cứ Hướng dẫn số 19/HD-SGDĐT ngày 06/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Thư viện, Thiết bị và Công nghệ thông tin năm học 2013-2014; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013-2014, Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác Thư viện, Thiết bị và Công nghệ thông tin năm học 2013-2014, như sau:
Nhằm từng bước ứng dụng các phân hệ VEMIS trong quản lý ở các trường học. Giúp cho cán bộ quản lý, viên chức thư viện, thiết bị đổi mới cách thức quản lý có ứng dụng CNTT đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó vận dụng cho phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng GDĐT.
Nhằm đánh giá thực trạng công tác xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia ở các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), qua đó Phòng GDĐT sẽ có kế hoạch đầu tư và chỉ đạo công tác xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn phù hợp với tình hình thực tế hơn.
Nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên thư viện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi cấp huyện lần thứ 6 năm 2013 như sau:
[1] 2 Tiếp