Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013, như sau:
  Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Năm học 2013-2014
  Kết quả xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012
  Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Phòng GDĐT năm học 2017-2018
  Thông báo về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018
  Hướng dẫn thực hiện định mức giờ dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh kiêm nhiệm khác
  Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2014-2015