Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013, như sau:
  Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Năm học 2013-2014
  Kết quả xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012
  Hướng dẫn thực hiện định mức giờ dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh kiêm nhiệm khác
  Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2014-2015
  Khen thưởng các danh hiệu thi đua cuối năm học 2013-2014
  Kết quả sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm học 2013-2014