Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học 2016-2017
  Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông
  Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông
  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
  Trường Thpt Nguyễn Hiền xin thông báo về việc đấu thầu bán căn tin
  Gởi tặng các bạn: Câu chuyện thành công 2 (Success story 2)
  Thông báo lần 2 về điều kiện tham dự đấu thầu bán căn tin