Về việc cử các dự án tham dự Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh của học sinh trường THPT Tịnh Biên, Năm học 2017 - 2018
Căn cứ Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học(NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc ...
  Về việc phân công giáo viên tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ dự án tham dự Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh của học sinh trường THPT Tịnh Biên, Năm học 2017 - 2018
  Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường
  TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
  TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
  QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG NĂM 2016
  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT